www.dr-maleki.ir

صفحه اصلی بیوگرافی

بیوگرافی

CARDIOVASCULAR AND RESEARCH CENTER

SPORT – MEDICINE CENTER

JAVAD – MALEKI – CARDIOVASCULAR SURGEON

 

دکتر جواد ملکی تحصيلات آغازين خود را در مشهد و تهران به پايان برد. پدرشان شادروان محمود ملکی در پيشرفت های تحصيلی فرزند بسيار سختگير بود. ايشان يک نويسنده، شاعر و يک فرهنگی ايران دوست از ديار يزد بود که نخستين دبيرستان را به نام شرافت در مشهد بنياد کرد.

دکتر ملکی پزشکی عمومی و مقدماتی را در دانشگاه تبريز به پايان رساند. جناب آقای پروفسور عباسقلی دانشور جراح بزرگ قلب و عضو فرهنگستان علوم ايران را الگوی زندگی خود دانسته و ايشان را يک از بزرگترين دانشمندان سده اخير می داند.

دکتر جواد ملکی در سال 1357 تخصص خود را در رشته های جراحی عمومی، عروق و ريه از دانشگاه های ايران دريافت نمود سپس در سال 1364 برای تکميل تحصيلات به ايالت متحده  آمريکا و کانادا رفت و دوره آسيب شناسی را در بيمارستان North york General Hospital تورنتو کانادا و دوره جراحی قلب، ريه و عروق را در مرکز پزشکی هیوستون تگزاس زير نظر دکتر کولی با موفقيت به پايان  رساند. ايشان عضو کميته المپيک و پزشک ورزشی نيز می باشد. نوشته ها و مقالات فراوانی در رسانه های نوشتاری و همگانی داشته و در سخنرانی های خود همواره پشتيبان بزرگ و استوار برای ورزش ايران بوده است. ايشان سابقه ی کار و فعاليت در جبهه ی جنگ ايران و عراق داشته و در حدود  8 مرتبه شرکت مستمر و دائمی در جنگ داشته اند و 500 مجروح جنگی را درمان نموده اند.