www.dr-maleki.ir

صفحه اصلی کتب راه هـای مقابـله بـا دردهـای مفصـلی

راه هـای مقابـله بـا دردهـای مفصـلی

عنوان کتاب:

راه هـای مقابـله بـا دردهـای مفصـلی

(زانو درد، کمر درد، شانه و گردن درد)

بخشی از کتاب:

مفصل زانو چگونه مفصلی است؟
هر جا که دو یا چند استخوان به هم می رسد مفصل تشکیل میشود و الزاماً به این معنی نیست که حرکت داشته باشد ولی مفصل زانو جزء مفاصل متحرک است که از به هم رسیدن استخوان ران و استخوان درشت نی به وجود می آید و به وسیله رباط ها (لیگامان ها) به همدیگر مفصل میشوند. مفصل زانو مفصلی لولائی است که از کندیل های استخوان ران و درشت نی و سطح پشتی کشکک درست شده است. این مفصل دارای حرکات تا شدن (فلکسیون) باز شدن (اکستانسیون) و به هنگام خم بودن زانو کمی هم حرکات پهلویی یا جانبی دارد. این مفصل بزرگترین مفصل بدن است که از اهمیت زیادی برخوردار است و به خاطر حرکات زیاد و تحمل وزن بدن در معرض آسیب دیدگی قرار دارد. مفصل زانو توسط یک کپسول مفصلی بزرگ و به کمک رباطها، مینیسک ها و عضلات آن منطقه تقویت و محافظت می شود حال هر چه این عضلات قوی تر باشد احتمال آسیب دیدگی کمتر میشود که برای تقویت این عضلات در ادامه چندین تمرین آورده ایم.

تهیه کتاب:

برای تهیه کتاب با ما تماس بگیرید.