www.dr-maleki.ir

صفحه اصلی مقالات همودياليز

همودياليز

مقدمه:

اهميت ورزش علمی در بيمارانيکه همودياليز می شوند.

مهم است که همه ی مردم تشويق به ورزش علمی شوند ولی بيماران همودياليزی بايد بيشتر تحت مراقبت قرار گرفته و از اثرات جانبی همودياليز نيز مطلع باشند. مهمترين عارضه تهديدکننده اين بيماران مسائل قلبی و عروقی است و 50% علل مرگ و مير اين بيماران را تشکيل می دهد.

United States Renal Data System (2003 )

بر طبق گزارش  Runyan  , Atterbom 1990  تمرينات صحيح ورزشی شيوع بيماری های قلبی و عروقی را بسيار  کم می نمايد (به خصوص در بيماران همودياليزی) بر طبق گزارشهایDeligiannis,Kouidi,Tourkantonis 1999

کار قلب و عروق به خصوص ضربان قلب استراحت Resting Heart Rate))  و (HRV) Heart Rate Variability   و  Blood Pressureبه طور مشخص بهبود پيدا می نمايد،آريتمی قلبی کم شده که به طور مشخص در بيماران همودياليز ديده می شود. متابوليسم ليپيدها اصلاح شده و بر طبق گزارشهای  Runyan , Atterbom 1990  حساسيت انسولين و تست تحمل گلوکز اصلاح می شود. Glucose Tolerance Insulin Sensitivity

آتروفی شديد ماهيچه ای در اين بيماران به تدريج به وجود می آيد. گزارشهای :

Do Prado, Oli Veira, Schmidt Carvalhase 1998 , Kouidi 1998

نشان می دهد که اين مسئله با تمرينات ورزشی مناسب بسيار اصلاح می شود.

به طور کلی هر قدر فعاليت ورزشی بالاتر و علمی تر باشد آن همه مخارج و مشکلات اقتـصادی هدر نمـی رود و کمترين مرگ و مير و عوارض را خواهد داشت. Kutner, Brogan Fielding 1997

علاوه بر تمام سودهای ورزش علمی در بيماران همودياليز، سودهای غيرقابل شمارش تفکر خوب و مثبت ايجاد می کند    که کاهش دهنده افسردگی، تشويش و تخاصم اين بيماران بوده و تطابق فرد را با محيط فراهم می نمايد.

افزايش عدم   وابستگی و کنترل خود به خودی فرد که Quality Of Life فرد را بالا می برد.Kouidi 1997 – Painter, Carlson Carey , Paul , Myll, Pieerce, Madden, Siegel 1993

می تواند در شروع سطح ورزش هوازی و غير هوازی در اينها خيلی پايين باشد حتی وقتی با افراد سالمی که ورزش      نمی نمايند قياس گردند و به عقيده  Gutman, Stead, Robinson 1981  و Johansen 2000  فاکتورهای متعدد دخالت دارند که شديداً افراد را بی حرکت می سازند که کلاً فشارخون ، ديابت ، پوکی استخوان ، ناتوانی        شديد ناشی از عدم تحرک و آنمی شديد ، بالا بودن اوره و کره آتی نين ، افسردگی و نداشتن انگيزه ، بيماريهای       عروقی مثل گرفتگی شريانهای کورونری، به هم خوردن شديد تعادل پروتئينی يا ضعف مفرط عضلانی،  عدم تعادل يونی

(CO3H- , CL - ,  NA+ , K+ , CA++)همگی دخالت دارند، پرآبی يا کم آبی نيز اينها را شديداً تهديد می نمايد .

کارديوميـوپاتی ، ميـوپاتی های کلـی عضـلات بسيار تهـديد کنـنده است پس يک همـودياليز با آن همـه مخـارج کافـی نيست و به نظـر می رسـد اين گروه بيمـاران يک تيـم ورزيـده احيـاء کننده می خواهنـد که درصـدر Rehabilitation Team با تجربه و ورزيده مطرح است . از زمانی که نفرپاتی عارض می شود و دياليز صفاتی و سپس همودياليز برای يک بيمار گذاشته می شود تا زمان مرگ چه هزينه مادی و معنـوی مصرف می شود و اگر به پيوند کليـه

برسد که خرج از ميليونها دلار گذشته است . اين ارز مملکت است که از بين می رود آيا مي شود با علم جديد از اين انسانهای بی گناه و مصرفی يک انسانی ساخت که کاری برای خود و اجتماع خود انجام دهند بتواند ازدواج نمايند ، زايمان نمايند ، دانشگاه بروند و از Normal Life Style  مثل همه ی افراد بهره مند گردند ؟ خستگی شديد راهنما برای سکون کامل است (فکری و جسمی) و واقعاً می شود با افکاری تازه کمک های زياد به اين گروه بيماران نمود.

1315738698_pdfدانلود متن کامل مقاله.